Chứng nhận xanh và thay đổi thế giới.

Thiết kế và chứng nhận công trình xanh thật dễ dàng. EDGE là sáng kiến của IFC, một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới.

Inernational Finance Corporation