Tờ gấp

Để biết thông tin chung, xin xem tờ rơi giới thiệu về EDGE bằng nhiều thứ tiếng bao gồm tiếng Anh, tiếng Indonesia, tiếng Trung, Tây Ban Nha và tiếng Việt. Ngoài ra còn có một phiên bản dành cho Ấn Độ với thông tin về GBCI, tổ chức chứng nhận EDGE tại Ấn Độ.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish